Expertisecentrum

voor isolatie, lucht-, wind- en regendichting en controle

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Artikel 1: Draagwijdte
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, orderbevestigingen, leveringen, facturen of andere overeenkomsten, inclusief eventuele bijlagen en aanpassingen, afgesloten door ISOPROC, tenzij ISOPROC vooraf schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig met andere voorwaarden akkoord gaat.
1.2 Eens de algemene voorwaarden betreffende een schriftelijke prijsofferte of orderbevestiging aan de klant bekendgemaakt werden, kan de klant de toepasbaarheid ervan voor eventuele mondelinge prijsoffertes en/of orderbevestigingen van een latere datum niet betwisten.
1.3 Tenzij anders meegedeeld is de offerte geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag waarop zij werd opgesteld.
1.4 Tenzij anders overeengekomen worden de goederen geleverd bij ISOPROC. In het geval overeengekomen wordt dat de levering bij de klant of op een door hem opgegeven locatie gebeurt, staat de klant in voor het lossen van de goederen.

Artikel 2: Alle genoemde prijzen en kosten zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Facturatie- en betalingsvoorwaarden
3.1 Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging of op de factuur zijn alle facturen bij ontvangst betaalbaar. Indien met de klant bijzondere betalingsvoorwaarden werden overeengekomen, maar hij ophoudt deze na te leven, worden de facturen na kennisgeving aan de klant opnieuw bij ontvangst betaalbaar.
3.2 In geval van niet-betaling binnen deze periode, of binnen de periode zoals vermeld in de orderbevestiging, worden achterstallige interesten aangerekend – van rechtswege en zonder ingebrekestelling – pro rata van 1% per maand op het uitstaande bedrag, tot de volledige betaling voldaan is. Daarenboven wordt een vaste schadevergoeding aangerekend van 10% van het factuurbedrag dat nog niet betaald is met een minimum van 30 EUR.
3.3 De goederen en diensten die verkocht worden, of ze nu al geleverd zijn of niet, blijven exclusief eigendom van ISOPROC tot ze volledig betaald zijn (hoofdsom, kosten en interesten) door de klant. De klant draagt de risico’s vanaf de levering. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7de dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. De klant staat dan in voor het terugbezorgen van de goederen aan ISOPROC. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

Artikel 4: Om geldig te zijn, moeten alle klachten of weigeringen betreffende aangeboden of geleverde goederen of diensten via aangetekende brief met ontvangstbewijs aan ISOPROC worden bezorgd, en dit binnen 7 dagen nadat de goederen of diensten werden geleverd. Ontbrekende, verkeerde of beschadigde goederen dienen bij ontvangst op de transportdocumenten vermeld te worden met ondertekening door de vervoerder. Deze transportdocumenten moeten onmiddellijk aan ISOPROC worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen binnen de 48 uur na de ontdekking ervan gemeld te worden. Zolang de klachtprocedure loopt dienen de goederen in hun oorspronkelijke staat en op risico van de klant in goede omstandigheden worden bewaard.

Artikel 5: In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd en is de Belgische Wetgeving van toepassing.

Artikel 6: De addenda A t.e.m. D maken integraal deel uit van de overeenkomst wanneer ISOPROC gevraagd wordt diensten in opdracht van de klant uit te voeren.

Addendum A: uitvoering van de overeenkomst bij de klant
A.1 Wanneer door de aard van de uitvoering van de opdracht de aanwezigheid van medewerkers of onderaannemers van ISOPROC vereist is in de gebouwen of op de werven van de klant, moet deze laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die nodig zijn om de overeengekomen diensten in gunstige omstandigheden te realiseren. Deze faciliteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: makkelijke toegang tot de locatie waar de opdracht uitgevoerd moet worden; het ter beschikking stellen van een werkplaats en het materiaal dat vereist is om de overeengekomen diensten te kunnen realiseren; het ter beschikking stellen van een werkomgeving waar ISOPROC zijn verplichtingen kan nakomen, zoals die betreffende de gezondheid en veiligheid van zijn medewerkers, maar ook inclusief, maar niet beperkt tot de verplichtingen zoals bepaald in artikel 20, 1°-2° van de Wet dd. 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
A.2  De medewerkers en onderaannemers van ISOPROC ontvangen enkel instructies van ISOPROC, die ze onder supervisie, management en controle van ISOPROC uitvoeren. De klant kan enkel instructies geven betreffende zijn verplichtingen op het vlak van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Addendum B: aansprakelijkheid
B.1  ISOPROC zal de toevertrouwde opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren en in overeenstemming met de beroepsnormen voor onderzoek en consulting.
B.2  ISOPROC vergoedt de klant enkel voor materiële schade en/of lichamelijk letsel, die rechtstreeks veroorzaakt zijn door bewezen zware nalatigheid of opzet vanwege ISOPROC, tijdens het leveren van de diensten zoals bepaald in de orderbevestiging en/of alle latere uitdrukkelijke overeenkomsten betreffende aanpassingen of wijzigingen van de opdracht. ISOPROC is enkel verantwoordelijk voor de rechtstreekse schade aan de klant met wie ISOPROC een overeenkomst heeft afgesloten, met uitsluiting van alle andere schade zoals financieel verlies, commercieel verlies, winstverlies en/of verlies van inkomsten, schade veroorzaakt door verlies van informatie enz.
B.3  De aansprakelijkheid van ISOPROC is beperkt tot het terugbetalen van een bedrag dat overeenstemt met dat deel van de dienst dat niet overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd, waarbij het bedrag van de schadevergoeding in ieder geval beperkt is tot het laagste bedrag op basis van: (i) effectief bewezen schade; of (ii) het totaal van alle facturen aan de klant van de voorbije 12 maanden; of (iii) € 500.000,00.
B.4  ISOPROC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-uitvoeren van een opdracht door derden als deze laatsten meewerken met uitdrukkelijke goedkeuring van of op vraag van de klant.
B.5  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan ISOPROC niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verlies, diefstal of misbruik door derden, van data, inclusief vertrouwelijke en geheime informatie, die het verwerkt, verstuurt of opslaat.
B.6  De producten, diensten en consultancydiensten die besteld zijn, worden geleverd op risico van de klant.
B.7  De klant vrijwaart ISOPROC tegen eisen of klachten van derden, betreffende werken, documenten, informatie of materiaal aan ISOPROC geleverd in naam van – of via – de klant. ISOPROC is onder geen beding aansprakelijk voor het feit dat de klant niet beantwoordt aan de wettelijke verplichtingen die op hem van toepassing zijn, of aan andere verplichtingen die hem worden opgelegd door een administratief of juridisch orgaan of autoriteit, aan een deontologische regel, een beroepsregel, of een relevant gebruik.

Addendum C: intellectueel eigendom
C.1  De goederen en diensten die verkocht worden, of ze nu al geleverd zijn of niet, blijven exclusief eigendom van ISOPROC tot ze volledig betaald zijn door de klant. Na betaling heeft de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht betreffende de resultaten van het onderzoek of de studie. Dat recht is beperkt tot intern gebruik binnen de kantoren van de klant die het onderzoek besteld heeft, door de bedienden en vaste werknemers van de klant, voor de doelstellingen vermeld ten tijde van de orderbevestiging en/of elk uitdrukkelijk akkoord in verband met de aanpassing/wijziging van de opdracht. Zonder de voorafgaande goedkeuring van ISOPROC mag de klant noch informatie over noch resultaten van het onderzoek extern verspreiden of op welke wijze ook doorgeven aan derden.
C.2  Alle eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendoms- en auteursrechten, behoren exclusief toe aan ISOPROC, en dit wat betreft alle elementen, tastbare en ontastbare, door ISOPROC zelf of in onderaanneming voor ISOPROC gerealiseerd, zelfs indien dit gebeurde binnen de context van de uitvoering van een opdracht van welke aard ook van een klant. Dit geldt eveneens voor knowhow, presentaties, tekeningen, werkfiches, modellen, maquettes, pedagogische middelen en methodes, onderzoeken en onderzoeksmethodes, , toegepaste methodologie, statistische technieken, software enz. die door ISOPROC zelf of in onderaanneming voor ISOPROC worden ontwikkeld of toegepast. De klant kan in geen geval het geheel of een deel van de hierboven vermelde elementen gebruiken/wijzigen, of derden er enige rechten voor geven zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ISOPROC. ISOPROC kan al dan niet in een aparte schriftelijke overeenkomst ofwel specifieke intellectuele eigendomsrechten voor de geleverde diensten doorgeven, ofwel ervoor een gebruiksrecht toekennen, volgens specifieke modaliteiten (zoals duurtijd, locatie, gebruiksmethodes …).
C.3  De klant geeft ISOPROC uitdrukkelijk de toestemming om de handelsnaam, bedrijfsnaam, handelsmerken en logo’s te kopiëren en publiceren op de website en in bedrijfspresentaties, zodat de activiteiten van ISOPROC bij klanten en prospecten kunnen worden gepromoot – en uitgelegd. De klant mag de handelsnaam, bedrijfsnaam, handelsmerken en logo’s van ISOPROC gebruiken tenzij uitdrukkelijk verboden door ISOPROC.

Addendum D: privacy van informatie
D.1 De klant stemt ermee in dat ISOPROC informatie kan invoeren en opslaan betreffende de klant, met inbegrip van naam, telefoonnummers en e-mailadressen. Deze informatie wordt verwerkt en gebruikt in het kader van de commerciële relaties tussen ISOPROC en de klant, bijvoorbeeld voor het versturen van informatie betreffende de activiteiten en diensten van ISOPROC. Deze laatste zal de gegevens enkel gebruiken indien de klant dit niet verbiedt. De klant en zijn werknemers kunnen, gratis en op elk moment, toegang vragen tot de informatie over hem/haar die ISOPROC heeft opgeslagen, en vragen om deze te corrigeren of te verwijderen. Het verwijderen van dergelijke informatie kan niet worden toegestaan tijdens de uitvoering van een opdracht waarvoor ISOPROC moet beschikken over deze informatie om de opdracht uit te voeren en voor administratie en facturatie.
D.2  De toestemming om de informatie voor marketingdoeleinden te gebruiken kan op elk moment worden ingetrokken, door een aanvraag te versturen naar de zetel van ISOPROC.
D.3  De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat persoonlijke informatie van respondenten in geen geval doorgegeven wordt. ISOPROC en de klant respecteren hierdoor de internationale ICC/ESOMAR Codes en Richtlijnen (www.esomar.orgk).
D.4  Indien de klant persoonlijke informatie doorgeeft of beschikbaar stelt voor ISOPROC, is hij hiervoor als enige verantwoordelijk. ISOPROC verbindt zich ertoe de desbetreffende instructies van de klant te respecteren, maar is in geen geval aansprakelijk tegenover de personen in kwestie wat betreft het opslaan, de veiligheid en het gebruik van informatie die hen betreft. De klant garandeert dat hij hierbij de desbetreffende wetgeving waaronder de wet betreffende de bescherming en verwerking van persoonlijke informatie respecteert, en hierdoor wordt ISOPROC beschermd tegen elke klacht of aanvraag van personen van wie informatie doorgegeven is of beschikbaar werd gesteld, en betreffende elke interventie vanwege de overheid die hierop van toepassing is.


Nieuwsbrief

Inschrijven op de ISOPROC INNOVISO nieuwsbrief