x

TESCON TANGO

Voor plaatsingsvoorschiften en toepassingsfoto's, klik hier.

Zelf­kle­ven­de patch voor bin­nen­hoe­ken

Toepassingen

Zelfklevende patch voor binnenhoeken van TESCON kleefband voor het afdichten van binnen- en buitenruimtes. Verlijmen op:

 • Dam­p­rem­men­de ba­nen en lucht­dich­tings­ba­nen van fo­lie en pa­pier
 • Da­m­p­rem­men­de vlak­ken en lucht­dich­tings­vlak­ken van har­de hout­de­ri­vaat­pla­ten
 • On­der­dak-, on­der­span-, en wand­be­scher­mings­fo­lies
 • Hout­ve­zel­on­der­dak­pla­ten (voor­be­han­de­len met TES­CON PRI­MER RP)
 • Aan­gren­zen­de con­struc­ties van ge­schaafd hout, har­de kunst­stof­fen of me­ta­len, zo­als ra­men, deu­ren, bal­ken, trek­pla­ten etc.

De ver­lij­min­gen vol­doen aan de ver­eis­ten van DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2.

Sterktes

 • Be­spaart tijd: een­vou­dig plaat­sen door in­no­va­tie­ve aan­breng­hulp
 • Vrij­er wer­ken: func­ti­o­neert ook bij niet haak­se hoe­ken
 • Een­vou­dig met mes of schaar aan te pas­sen
 • Kleeft be­trouw­baar bin­nen en bui­ten – zelfs bij voch­ti­ge om­stan­dig­he­den: wa­ter­be­sten­di­ge SO­LID-lijm
 • Flexi­be­ler ver­der wer­ken: 6 maan­den vol­le­dig weers­be­sten­dig Snel­ler ver­der wer­ken: vlies­dra­ger kan di­rect wor­den be­pleis­terd Bou­wen vol­gens de norm: voor lucht­dich­te aan­slui­tin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2
 • Uit­ste­ken­de re­sul­ta­ten bij de test op scha­de­lij­ke stof­fen, ge­test con­form Ag­BB / ISO 1600

Technische specificaties

Klilk hier voor de technische fiche 

Bekijk de video (zie het tabblad 'Video' hieronder)

Video
Downloads
Verdelers
Professionals